LOGO CZARNE CHATA PATYKOWO - BEZ TŁA

Regulamin

Dokonanie rezerwacji w CHACIE PATYKOWO potwierdzasz zapoznanie się i akceptacje poniższego regulaminu.

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa warunki najmu i pobytu w CHATA PATYKOWO w Myślenicach, zwany dalej Wynajmującym.
 2. Dokonanie rezerwacji Chaty w formie pisemnej lub przez wpłatę zadatku na rachunek bankowy. Wynajmującego obowiązuje zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz akceptację jego postanowień.
 3. Wpłata zadatku stanowi potwierdzenie zawarcia umowy najmu Chaty na warunkach określonych w regulaminie.
 4. Regulamin oraz cennik najmu Chaty są publikowane pod adresem https://www.patykowo.pl
 5. Rezerwujący Chatę zwany będzie w regulaminie Gościem.
 6. Wynajmujący nie zapewnia dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu Gościa.
REZERWACJA I OPŁATY
 1. Przyjazd do Chaty wymaga wcześniejszej rezerwacji.
 2. Rezerwacji można dokonać drogą mailową na adres chatapatykowo@gmail.com
 3. Wszystkie opłaty za pobyt uzgadniane są przed przyjazdem do Chaty.
 4. Proces rezerwacji polega na wpłacie zadatku w kwocie stanowiącej 30% kosztów rezerwowanych noclegów.
 5. Wpłaty zadatku należy dokonać w terminie 24 godzin od potwierdzenia rezerwacji przez wynajmującego na rachunek bankowy nr: 42 1140 2004 0000 3002 8393 6746. W tytule wpłaty należy wpisać: Zadatek za nocleg w dniach … dla … osób oraz imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji.
 6. Wpłacony zadatek jest zaliczany na poczet ceny pobytu.
 7. 5 dni przed planowaną datą przyjazdu należy dokonać dopłaty reszty należności za pobyt.
 8. Wpłacony zadatek nie będzie zwracany jeżeli Gość zrezygnuje z pobytu w Chacie lub dokona zmiany terminu rezerwacji.
 9. Dzień prze przyjazdem lub przy dokonywaniu dopłaty należności za pobyt należy uiścić kaucja w wysokości 1000 zł, która jest zwracana po odbiorze Chaty bez zastrzeżeń w ciągu 3 dni roboczych.
 10. W przypadku skrócenia pobytu kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.
WARUNKI POBYTU
 1. Chata wynajmowana jest na doby.
 2. Zameldowanie w Chacie pomiędzy 16.00, a 18.00 w dniu przyjazdu.
 3. Wymeldowanie do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. 
 4. O wcześniejszym lub późniejszym przyjeździe Gość powinien zawiadomić Wynajmującego na dzień przed przyjazdem.
 5. Wydanie Chaty i kluczy następuje w obecności Wynajmującego.
 6. Goście w ciągu godziny po przyjedzie dokonuje odbioru domu tzn. sprawdza wszelkie urządzenia np. meble, okna, szafy. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź zniszczeń zobowiązany jest zgłosić je niezwłocznie właścicielowi.
 7. Goście są zobowiązani do utrzymania Chaty w należytym stanie.
 8. Gość odpowiada finansowo za szkody powstałe w Chacie w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to aby wszelkie naprawy zniszczeń, usunięcie uszkodzeń i uzupełnienie braków zostały wykonane na jego koszt. Na pokrycie szkód w pierwszej kolejności zaliczana będzie wpłacona kaucja. W razie powstania szkód przewyższających kwotę kaucji, Gość pokryje różnicę w dniu wyjazdu. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn różnica pomiędzy wpłaconą kaucją a wysokością stwierdzonej szkody nie może być przez Gościa zapłacona w dniu wyjazdu zobowiązuje się on do jej uregulowania w ciągu 7 dni od dnia wyjazdu. Wysokość szkody jest ustalana w protokole szkód.
 9. Organizowanie imprez w chacie jest zabronione o ile nie wyrazi na to zgody wynajmujący. W żadnym razie zorganizowana impreza nie może jednak zakłócać spokoju.
 10. Liczba osób przebywających w chacie nie może być większa od ustalonej w procesie rezerwacji. W przypadku naruszenia powyższego postanowienia Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy bez obowiązku zwrotu wniesionej wcześniej ceny. Strony mogą uzgodnić przyjęcie dodatkowej osoby za dopłatą.
 11. Do obowiązków Gościa należy:
  a)przestrzeganie niniejszego regulaminu,
  b)niezorganizowanie imprez,
  d)utrzymanie czystości, ładu i porządku w Chacie i jej otoczeniu,
  e)dbanie o sprzęt i powierzone mienie,
  f)użytkowanie urządzeń sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem,
  g)przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w szczególności całkowicie zakazuje się:
  -palenia tytoniu w Chacie oraz stodole,
  -używania urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących na wyposażeniu chaty,
  -dokonywania samodzielnych napraw sprzętów elektrycznych znajdujących na wyposażeniu chaty,
  h) segregowanie śmieci i umieszczanie ich we właściwych workach.
 12. Gość ma obowiązek parkować samochód w miejscu wyznaczonym przez Wynajmującego.
Prawa i obowiązki Wynajmującego
 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa w Chacie.
 2. Wynajmujący zobowiązuje się nie udzielać informacji o danych osobowych gości osobom trzecim.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przez Gościa regulaminu.
 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone przez osoby trzecie.
 5. Wynajmujący może odmówić przyjęcia gości, którzy:
  – podczas wcześniejszego pobytu w chacie naruszyli warunki regulaminu,
  – pozostają pod wpływem alkoholu albo innych używek.
 6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki w dostawie energii elektrycznej i wody.
 7. Wynajmujący ma prawo żądania natychmiastowego opuszczenia chaty przez Gościa, który rażąco narusza postanowienia regulaminu bez obowiązku zwrotu zapłaconej wcześniej przez Gościa ceny.
Rozstrzyganie sporów
 1. Wszelkie spory Strony będą się starały rozwiązywać w sposób polubowny. W przypadku niedojścia do porozumienia w ciągu 14 dni od dnia powstania sporu, poddadzą go rozstrzygnięciu Sądowi Powszechnemu.
 2. W sprawach nie unormowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.